Welcome to Nernst.

שיטות יישום ומדידה של מנתח דו-רכיבי N2032 O2/CO

ה-Nernst N2032 O2מנתח דו-רכיבי /CO משמש בעיקר למדידת תכולת החמצן בגז הפליטה לאחר הבעירה.

 

כאשר יש בעירה לא מלאה בגלל חוסר אוויר, תכולת החמצן יורדת בהדרגה, וריכוז ה-CO המתאים יגדל באופן משמעותי.ה-O2בדיקה /CO עם חיישן CO יכולה למדוד את ריכוז CO ברמת PPM בזמן זה ולהציג אותו דרך הנתח, ובכך לשלוט על הבעירה במצב טוב ולהבטיח את בטיחות הצוות.

 

כאשר האוויר העודף מגיע לבעירה נטולת CO לחלוטין, החיישן מאותת על UO2ו-UCO/H2 זהים, ולפי עקרון "נרנסט", המנתח מציג את תכולת החמצן של תעלת גז הפליטה הנוכחית.

 

(כפי שמוצג באיור למטה, השטח הירוק הוא הטווח שבו ניתן להציג את אות CO תחת תכולת החמצן המתאימה)

 

123456


זמן פרסום: 22-3-2023